I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a  King Sailing Kft. (Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt. 5.Adószám: 27979644-1-41), mint jogtulajdonos, vagy szolgáltató (továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett gabriellasailing.com weboldal használatára vonatkozó általános szolgáltatási és szerződési feltételeket. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a weboldalon a Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, rendezvényekre, tréningekre.

A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy Látogató a Szolgáltató bármely szolgáltatására feliratkozik, jelentkezik, vagy megrendeli azt. Ezen szerződés attól a pillanattól kezdve érvényes a felekre, hogy a Látogató a weboldalon adatait kitölti és elküldi jelentkezését, – ezzel a látogató Megrendelővé válik (továbbiakban „Jelentkező”, „Megrendelő”, vagy „Ügyfél”) – amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A megrendelő a jelentkezés elküldésével tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Alaposan olvassa el a feltételeket! Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben ezen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató weboldal megnevezése: gabriellasailing.com

A szolgáltató neve: King Sailing Kft.

A szolgáltató székhelye: Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt. 5.

Adószám: 27979644-1-41

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]

Telefonszáma: +3620 298 5388

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A szerződés nyelve: magyar

1. Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Ezen Általános Szerződési Feltételeket hatálya 2019. április 1-től visszavonásig, vagy újabb módosításig érvényes.

1.3. A weboldal tartalmát és az azon keresztül megvásárolható szolgáltatásokat, termékeket és az eseményeken megvásárolható vagy kapott írásos és szóban elhangzó információkat szerzői jogok védik. Kijelentjük, hogy a King Sailing Kft. birtokolja a fent említett információkat. A gabriellasailing.com oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a Szolgáltatótól származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

1.4. Rendelkezésre állás: Az oldalainkon megvásárolt szolgáltatások, hozzájuk kapcsolódó termékek és információk a vételár megfizetése ellenében a Vásárló rendelkezésére állnak, amelyeket a Vásárló kizárólag saját céljára használhatja fel. Azok bármilyen formában történő rögzítése, sokszorosítása és terjesztése írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.

Adatkezelési szabályok:

Az adatvédelmi tájékoztatónk elérhető és letölthető weboldalainkon.

II. SZOLGÁLTATÁSOK, AZOK IGÉNYBEVÉTELE, MEGRENDELÉSEK, ÁRAK, DÍJFIZETÉS

2. Szolgáltatások köre, kiválasztása, megrendelése

2.1 A weboldalon elérhető szolgáltatások köre élő, személyes és csoportos tréningeket, előadásokat, tanfolyamok és egyéb rendezvényeket és eseményeket tartalmaz, melyek közül néhány, időnként online közvetítésben, letölthető formátumban, vagy online megtekinthető formátumban is megrendelhető és megtekinthető. Minden eseményre csak az esemény megnyitásánál feltüntetett részletek és információk vonatkoznak, ezen információk – a jelen ÁSZF-ben szabályozott pontok kivételével – eseményekként eltérhetnek egymástól.

2.2 A megrendelhető képzések, szolgáltatások és termékek tekintetében, a weboldalainkon az adott esemény nevére kattintva előhívhatók az esemény részletei és a jelentkezési/megrendelési felülete. Itt a Látogató megtalálja az eseménytípus ismertetőjét, az aktuálisan meghirdetett időpontokat, helyszíneket és árakat, esetenként akciós árakat. Az oldal alján található jelentkezési felület kitöltésével és a „Jelentkezem!” vagy “Megrendelem!” gombra való kattintással jelentkezhet a Látogató az általa kiválasztott eseményre, vagy megrendelheti az általa kiválasztott anyagot, terméket. A kötelezően kitöltendő mezők kitöltésének elmulasztása esetén, erre vonatkozó felhívás jelenik meg az adott mező alatt. Az utolsó adatmezőben a Jelentkezőnek lehetősége van kiválasztani és kérni, hogy a jelentkezéssel egy időben feliratkozzon a Szolgáltató hírlevelére. A jelentkezés elküldésével a Jelentkező elfogadja jelen ÁSZF-et és egy visszaigazoló e-mail üzenetet kap az általa megadott e-mail címre a jelentkezésről és a fizetési adatokról. Az ÁSZF elfogadásával egy időben a jelentkező, vagy megrendelő hozzájárul ahhoz is, hogy a jövőben a szolgáltató eDM levelekben értesítse a további szolgáltatásairól, termékeiről és egyéb értéket adó tartalmakat küldjün neki.

A tréningek díjai, fizetési módok

2.3 Az eseményeken való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése (valós adatok megadásával!), valamint az esemény teljes részvételi díjának kifizetése a kezdési időpontot megelőzően.

Az események díjait a jelentkezési űrlapokon elérhető fizetési és szállítási módokon lehetséges kiegyenlíteni. Az elérhető fizetési és szállítási módok eseményenként és termékenként eltérőek lehetnek és egyes esetekben kezelési költséget is tartalmazhatnak. A szállítási és fizetési módok bármikori megváltoztatására fenn tartjuk a jogot! Az események aktuális részvételi díjairól és feltételeiről az adott esemény saját aloldalán tájékozódhat.

2.4 A Szolgáltató fenntartja a jogot a rendezvények időpontjának áthelyezésére, amennyiben a jelentkezők száma nem haladja meg a Szolgáltató által megfelelőnek ítélt létszámot. Ebben az esetben a már befizetett teljes díj visszakérhető vagy másik tréning időpontban használható fel!

2.5 A Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a megadott e-mail címre küldi! A számla elektronikus aláírással és időbélyeggel van ellátva, így megfelel az áfa törtvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.

Az elektronikus számlát befogadó természetes- vagy jogi személynek nincs szüksége semmiféle beruházásra a számla elfogadásához és hitelességének ellenőrzéséhez. Az elektronikus számlákat pdf formátumban bocsájtjuk ki, így azok egyszerűen megjeleníthetők egy erre alkalmas programmal pl. a népszerű és ingyenesen elérhető Adobe Reader szoftver használatával. Az imént említett program a számla hitelességének ellenőrzésére is alkalmas. Ha az Ügyfél jelzi a Szolgáltató felé ezen igényét, úgy a Szolgáltató a hitelesség ellenőrzésének menetéről írásos segédletet küld meg az Ügyfél részére. Az elektronikus számla használata napjainkban egy elfogadott és biztonságos számlázási mód, megfelelő megőrzéséről és tárolásáról a Szolgáltató köteles gondoskodni a kibocsátástól számított 8 évig.

Az Ügyfél nem kötelezhető az elektromos számla elfogadására. Azonban papír alapú számla igényét Ügyfeleinek a Szolgáltató csak akkor köteles teljesíteni, ha azt az Ügyfél, írásos formában előre jelzi ezt felé.

3. Szolgáltatási jogviszony

3.1 A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés a Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre (e-mail üzenet), amely tartalmazza a tréninggel kapcsolatos információkat és fizetési adatokat.

3.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

  • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
  • automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
  • felek közös megegyezésével;
  • felmondással;

Az esemény megkezdése előtti 30. napig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani.

Amennyiben az Ügyfél a tréningdíjat  a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre (8 napon belül) nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és az Ügyfél nem jogosult részt venni a rendezvényen. Jelentkezését a Szolgáltató automatikusan törli.

A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos természetes-, vagy jogi személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.3 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

3.4 A Szolgáltató jogosult a meghirdetett események témájának, időpontjának, helyszínének valamint az tréner személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett események törlésének lehetőségét is. A tréningek esetleges törléséről illetőleg időpont-, vagy helyszín módosulásáról a Szolgáltató köteles az Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy vendégtréner meghívásakor, ha a tréner bármely oknál fogva nem jelenik meg az esemény napján, úgy a Szolgáltató megoldást keres a meghirdetett előadások megtartására. Amennyiben az előadások megtartásra kerülnek az előadó személyének megváltoztatásával vagy más egyedi megoldás révén, akkor pénzvisszafizetésre a szolgáltató nem kötelezhető.

3.5 A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.

Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

3.6 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít az események lista áraiból. Ezen akciók feltételeiről és az akció időtartamáról köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani. Az weboldalon időtartam nélkül megjelenített esetleges akciók határozatlan ideig, vagy visszavonásig érvényesek.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

A különböző kuponos vagy vásárlási jegyre jogosító kedvezmények egyszeri bruttó összegű kedvezményt, %-ban meghatározó kedvezményt, vagy levásárolhatóságot biztosítanak. Más akciókkal nem összevonhatóak, készpénzre nem válthatóak. Ha a kedvezményre jogosító jegyek értéke meghaladja a rajta vásárolni kívánt termék vagy szolgáltatás bruttó vételárát, úgy a különbözettől a Vásárló elesik, a Szolgáltatónak nem áll módjában visszaadni ebben az esetben.

3.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.

Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

3.8 Az Ügyfél (vagy az általa megnevezett résztvevő) a befizetett eseményen, esemény modulon jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére. A Résztvevő jogosult a rendezvényen megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.

3.9 Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a rendezvény megkezdéséig jelezni a Szolgáltató felé, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni.

3.10 Az Résztvevő a rendezvényen köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel az esemény megtartását, valamint a többi résztvevőt nem zavarja! Különös tekintettel a zaklató, közízlést, és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra! Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására! Ilyen esetben a részvételi díj bármely formában történő visszatérítése sem lehetséges.

3.11 JOGLEMONDÁS

A Résztvevő vagy Megrendelő lemond azon jogáról, hogy a termékek vagy a szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárért beperelheti a Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne.

A Résztvevő lemond azon jogáról, és nem fogja beperelni a Szolgáltatót, ha a szolgáltatás során vagy a termékek használata során a Vevő megsérül, bármilyen testi baj, kár, stb. éri. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy ez az ő felelőssége.

III. A megrendelt szolgáltatás lemondása, a tréning szerzőjének jogai:

4. Tréningek lemondása

4.1 A tréning vagy tanfolyam megkezdése előtt 90 nappal a tréning térítésmentesen lemondható, az esetleg befizetett díj 100%-a visszatérítendő a Szolgáltató által a Megrendelő felé 8 munkanapon belül.

Lemondás esetén a tréning, vagy tanfolyam megkezdése előtt 30-90 napon belül a tréning a részvételi díj 50%-a visszatéríthető. 30 napon belüli lemondás esetén a Szolgáltatónak nincs visszatérítési kötelezettsége, a részvételi díj 100%-a a Szolgáltatónál marad.

4.2 Tréninget, illetve időpontot lemondani kizárólag írásban a [email protected] címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 24 órán belül a Szolgáltató köteles visszaigazolni, szintén írásban. A két levél együttesen igazolja, hogy a tréning lemondásra került. Amennyiben a lemondó levélére 24 órán belül a Lemondó nem kap választ, úgy azt haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató felé a +36-20-298 5388–as telefonszámon.

5. Szerzői jogok

5.1 A Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az eseményeken kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az információk a King Sailing Kft. – az ÁSZF-ben meg nem nevezett – személyek tulajdonjogát képzik és szerzői jogok védik, ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerzők kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.

5.2 Az események és a hozzájuk tartozó weboldal, Facebook oldal teljes tartama szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való után-közlése csak Szabó Péter engedélyével lehetséges.

5.3 A Résztvevő beleegyezik, hogy a tanfolyamon elkészült munkáit a Szervező nyilvánosan bemutassa, azokat marketing tevékenysége során pl. Facebookon példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

5.4 A Résztvevő továbbá tudomásul veszi jelen szerződés elfogadásával, hogy a tréningekeken és tanfolyamokon a Szervező megbízásából készített hangfelvételeken, videó-anyagokon és képeken szerepelhet. Esetleges szereplését tartalmazó képeket, videó-felvételeket és hanganyagokat a Szervező szabadon felhasználhatja, nyilvánosan megjelenítheti és ezzel kapcsolatban a Résztvevő semmilyen anyagi követelést nem támaszthat, panasszal nem élhet. A Résztvevő megjelenítéséből fakadó nemtetszését privát megkereséssel jelezheti a Szolgáltató felé, ezen kéréseknek a Szolgáltató igyekszik eleget tenni, de erre nem kötelezhető.

6. Záró rendelkezések

6.1 Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Résztvevő, illetőleg a Szervező hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre, mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy szolgáltatására.

6.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től a Résztvevő vagy Jelentkező javára eltérjen.

IV. Hajóbérlés

Megbízó tudomásul veszi, hogy a hajóbérlés során a Megbízott a hajótulajdonos illetve hajót üzemeltető chartercég nevében jár el, a chartercég angol nyelvű Általános Szerződési Feltételek-Tems and Conditions- az irányadók, azokat a Megbízó elfogadja.

Valamint a King Sailing Kft. kiegészítő Álatalános hajóbérleti feltételei:

1. A Közvetítő és a Megbízó között akkor lép hatályba a jelen megállapodás, amikor a Megbízó a hajóbérleti díj 50 %-át kifizette a Közvetítő részére az általa kiválasztott hajóra. Amennyiben ez nem történik meg, a Közvetítőnek joga van a hajóbérletet harmadik fél részére továbbadni. A Közvetítő köteles a Megbízó által kiválasztott hajó bérlését a Megbízó érdekei szerint és az ő nevében lefoglalni, lebonyolítani és intézni, valamint a bérleti díjat és egyéb költségeket a hajó bérbeadójának Megbízó előzetes jóváhagyásával megfizetni. A hajóbérlésre vonatkozóan Közvetítő szavatolja a jelen feltételekben foglaltak teljesülését, azzal, hogy a hajó bérbeadója a hajóbérlésre vonatkozóan egyéb feltételeket is megállapíthat, amelyről a Megbízót tájékoztatni kell, azonban ezek az egyéni feltételek nem eredményezhetik a bérleti díj emelkedését.

2. Megbízó a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi és vállalja a hajóbérlés alábbi feltételeit, amelyek feltételek szerinti hajóbérlést a Közvetítő szavatolja:
Bérlő csak írásban (ajánlott levél), vagy e-mailben (visszaigazolással) mondhatja le az általa bérelni kívánt hajót. A bérleti díj alább meghatározott I. része, az alább meghatározott fizetési határidő függvényében a hajót bérbeadó céggel szemben foglalónak minősül. Lemondás esetén, amennyiben a lemondás a hajóbérlet kezdő napja előtti 30 napon túl történik, úgy a Közvetítő a bérleti díj 50%-át tartja vissza, 30 napon belüli lemondás a hajót üzemeltető céggel szemben fennálló kártérítési kötelezettségeinek kielégítése céljából, a teljes hajóbérlet díjából 100 %-ot tart vissza.
Jelen szerződés értelmében Közvetítő hajóbérlés közvetítői tevékenységet végez. Amennyiben a hajóbérlés a bérbeadó cég hibájából nem valósul meg, akkor neki ugyanolyan méretű, vagy nagyobb hajót kell biztosítania, melyet azonban nem köteles a megbízó elfogadni, ha neki az nem tetszik.

3. A crew listán szereplő adatok helyességéért a Közvetítő nem vállal felelősséget.

4. A hajót tele üzemanyag tartállyal kell átvenni, és tele üzemanyag tartállyal kell visszaadni.

5. A Közvetítő és a hajótulajdonos charter cég elállhat a hajóbérlettől jogkövetkezmények nélkül, ha a hajóbérlet elháríthatatlan akadályok (vis maior) miatt nem jön létre: (pl. természeti katasztrófa, háborús helyzet, terrorizmus, járvány, stb.). Ilyen esetben az elállással élő fél a részére megfizetett összegeket köteles a Megbízónak hiánytalanul, teljes mértékben visszafizetni.

6. A Közvetítő, ha bérlés közvetítését nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan csökkenteni, ha pedig nem teljesíti, köteles a Megbízó kívánsága szerint vagy a díjat visszafizetni, vagy az utazást más alkalommal teljesíteni.

7. A jelen megbízás ellenértéke a Közvetítő által a hajó bérbeadása után a hajó bérbeadója által fizetett jutalék, amelyet Megbízott maga szed be.

8. A jelen szerződésre a magyar jog az irányadó.

V. Részvétel és felelősség

A hibás teljesítésért eredő károkért a King Sailing Kft. nem vonható felelősségre, ha:

  • A nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza.
  • Ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok a Megrendelő magatartására vezethetők vissza (ide értve, ha a megrendelő erőnléti, egészségügyi vagy egyéb, a teljesítőképességét befolyásoló okra hivatkozással nem vagy csak részben teljesíti a Szolgáltató által szervezett túrát).
  • Ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki a Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban.
  • Ha a hibát a Szolgáltató az ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani.
  • Vis maior esetén.

A hajós túrákon minden résztvevő saját kockázatára és felelősségére vesz részt.
A King Sailing Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a résztvevők a túra előtt és annak teljes időtartama alatt bekövetkezett anyagi vesztesége vagy egészség károsodása esetén.
A résztvevők jelentkezésükkel automatikusan elfogadják a King Sailing Kft. Általános Szerződési Feltételeit.

Budapest, 2018.